ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО - ПРОДАЖБА ПРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН WWW.MEBELENSKLAD.BG В СИЛА ОТ  28.04.2017г.


Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко–продажби през електронния магазин на Мебелен Склад. Тези общи условия представляват договор за покупко–продажба между Зенит Груп ООД наричан на кратко ПРОДАВАЧ и Клиента наричан на кратко КУПУВАЧ.


По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:


а/ Мебелен Склад е електронен магазин на търговското дружество с наименование „Зенит Груп-05” ООД, ЕИК: 115922309 със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 103 МОЛ Пламен Харизанов, предоставящо стоки и услуги онлайн посредством Е – магазина: www.mebelensklad.bg , тел.: 0877 600 121 с адрес: гр.Пловдив , бул. „Шести Септември  ” №258


б/ Под „Стока” се разбира, всеки от предлаганите артикули в Е – магазина, който е описан с основните си характеристики, изображение и продажна цена.


в/ Под „Клиент” се разбира всяко лице, което е закупило или е направило заявка за покупка на стока от електронния магазин.


г/ Електронен магазин е виртуален магазин с електронен адрес www.mebelensklad.bg.


д/ Под „ЗЗП” се разбира Закон за защита на потребителите.


е/ Под „ЗПК” се разбира Закон за потребителския кредит.


ж/ Под „кредитна институция” се разбират финансовите институции отпускащи целеви потребителски кредити за закупуване на стока и посочени в раздел VII. ”Онлайн покупка на изплащане”, т.16 , от настоящите общи условия.


з/ Под „главница” се разбира чистия размер на дълга по потребителски кредит, разрешен от банка, без сумата на дължимите лихви и др. такси.


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


1.1 Продавачът предоставя на Купувача възможност да закупува предлаганите през Е - магазина стоки чрез отправяне на заявка /поръчка/ и заплащане на съответната продажна цена, при спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия.


1.2 Договорът за продажба между Продавача и Купувача се счита за сключен от момента на потвърждаване на заявката /поръчката/ направена от Клиента, а при заявка на неналична стока договорът се смята сключен в момента на заплащане на авансовата сума.


II. ПОРЪЧКА


2. Процедурата по поръчката от сайта е доброволна и безплатна. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без да е необходима регистрация. За да се направи поръчка е необходимо да попълните регистрационен формуляр.


Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени са отбелязани със звездичка.


При успешно приключване на поръчката, служител на WWW.MEBELENSKLAD.BG ще се свърже с Купувача по предоставения телефон за контакт, като ще потвърди, че стоката е налична, след което ще изпрати имейл, че поръчката е потвърдена. В случай, че стоката не е налична, служителят ще информира Купувача, че не може да се извърши доставка. Ако клиентът е заплатил изцяло или частично поръчката, същият трябва да предостави сметка или друг по-удобен начин, по който да му бъде възстановена заплатената от него сума.


Чрез електронна поръчка от онлайн магазина www.MEBELENSKLAD.BG могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на ползвателя. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя респективно вносителя на съответната стока, като WWW.MEBELENSKLAD.BG не носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация предoставена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, разнотоние (разлика в тоновете на цветовете на снимковия материал и реалния цвят на продукта), както и при печатни грешки.


III. ЦЕНИ 


3. Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, Продавачa си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Посочените в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка, която е посочена отделно.


IV. ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА 


4. Всяка заявка за покупка отWWW.MEBELENSKLAD.BG през електронния магазин, се подава и осъществява в изпълнение на Общите условия. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.


5. Клиентът подава заявката, чрез попълване на електронна бланка публикувана на www.MEBELENSKLAD.BG. В заявката задължително следва да се посочи адрес за доставка, имейл и телефон за контакти.


6. Продавача- www.MEBELENSKLAD.bg не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност, Продавача се задължава да уведоми клиента и в най-кратък срок да възстанови направеното заплащане, ако е имало такова.


7. За неналичните стоки, , Продавачът посочва срок на доставка различен от този по раздел VIII “Доставка” от настоящите Общи условия, с който клиентът може да се съгласи или да откаже, поръчката. Посоченият срок от Продавача е ориентировъчен , а не фиксиран.


8. В случай, че поръчаните от Клиента стоки са налични Продавача следва да потвърди направената поръчка по телефон или по имейл.


9. В момента на извършване на заявката, Клиентът изразява съгласието си с настоящите Общи условия, чрез специално за това приложение, а именно: чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия” за покупко – продажба през електронния магазин” с което Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Съгласие с настоящите Общи условия ще се счита и действието по отправяне на заявка /поръчка/ за покупка на стока от Клиента. По същият начин с отбелязване на отметка в полето „Запознат съм с допълнителната информация предоставена от Търговеца”, Клиентът преди да направи поръчка ще се запознае със задължителната информация по чл.47 от ЗЗП. Към допълнителната информация предоставена от мебелен склад ще бъде приложена бланка, която всеки Клиент ще може да изтегли, ако в последствие пожелае да се ползва от правото си по чл.50 от ЗЗП.


10. Със заявката за покупка, клиентът избира стоката и количеството.


11. Следваща стъпка е избиране начина на доставка (по куриер или със собствен транспорт). При доставка с куриер се посочва точен адрес за доставка.


12. Последният етап от поръчката е плащането. Плащането на цената се извършва по следните начини:


а/. чрез превод по банков път /преди транспортиране на стоката/ .


б/ с наложен платеж при доставка с куриер.


в/ на изплащане с Tbi Bank , Uni Credit DSK , Jet credit


V. ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА ЦЕНА.


13.1. На основание чл. 50 от ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП в 14 /четиринадесет/ дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:


1. Потребителят (Клиент) предварително писмено да информира Продавача, на следния имейл адрес:mebelensklad@abv.bg чрез формуляр за упражняване право на отказ при online покупки, който може да открие тук , с последващ телефонен разговор и потвърждение от Продавача , че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи кога ще върне стоката, но не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни. Същата може да бъде върната единствено на следния адрес: гр. Пловдив  бул. Шести Септември №258. Заплатената от Клиента сума се връща по сметката, от която е платена стоката или по друг по-удобен начин, след направен оглед и приемане на стоката от страна на Продавача. Стоката ще се приеме само, ако не е била монтирана вече или липсват следи от употреба и е в ненарушен търговски вид.


2. Стоката да бъде върната лично от потребителя (Клиента) или от упълномощено от него с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа лице на посочения по-горе адрес.


3. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е повредена и да не е нарушена целостта на поставени от Продавача стикери.


4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя (Купувача). До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на Продавача, рискът от случайното и погиване или повредждане се носи изцяло от потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 50, от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, Мебелен склад се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път в срок от 14 /четиринадесет/ дни от уведомлението за отказ от договора по чл.50.


13.2. Закупени артикули, като спално бельо, матраци, олекотени завивки и одеала, обикновени и декоративни възглавници, не подлежат на връщане съгласно чл.57 , т.5 от ЗЗП от хигиенна гледна точка.


13.3. За заплатени и извършени вече услуги, не се възстановяват заплатените за тях суми.


13.4 На основание чл. 57 от ЗЗП, правото на отказ на потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се прилага за договори:


13.4.1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението ѝ е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;


13.4.2. за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;


13.4.3. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;


13.4.4. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;


13.4.5. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;


13.4.6. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;


13.4.7. за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от търговеца;


13.4.8. при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;


13.4.9. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;


13.4.10. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;


13.4.11. сключени по време на публичен търг;


13.4.12. за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение;


13.4.13. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.


13.5. При пускане на поръчка за закупуване на стоки и / или услуги, разглеждани като изработени, транспортирани и доставени спрямо индивидуалното желание и предпочитанията на клиента, същият дава изричното си и предварително съгласие по чл.57, ал.1 и ал.3.  от ЗЗП, че се отказва от правото си на отказ от договор след като същия е изпълнен изцяло от търговеца.


13.6. Мебелен склад не се ангажира с поемане на отговорност за разлика в цветовите нюанси произтичаща от конфигурацията на Вашия диспелй. 


14. Защита на личните данни. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Продавача  и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, а в случаите на онлайн покупка на кредит: във връзка с кандидатстването за отпускане на кредит и изпълнението на договора за кредит, маркетингови и рекламни цели и анализи на Продавача , участие в игри, промоции и томболи организирани от дружеството, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от Продавача, както и целите на обработката и използването. В допълнение на казаното, в случаите на онлайн покупка на изплащане ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат обменяни свободно между  Продавача и съответната банка, пред която ползвателят кандидатства за кредит, респективно банката, която му е отпуснала кредит.


15. Преглед на стоката и рекламации. При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: гр. Пловдив бул.”Шести Септември ” 258 , e-mail: mebelensklad@abv.bg, Телефон: 0877 600 121


VI. ОНЛАЙН ПОКУПКА НА ИЗПЛАЩАНЕ


16. Всеки ползвател, който желае да закупи чрез онлайн магазина стока/и на изплащане следва да кандидатства пред избраната финансова институция за отпускане на кредит.


Право да кандидатства за отпускане на кредит има само ползвател, чиято конкретна онлайн поръчка е с обща онлайн цена , равна или по – голяма от 150 лева, независимо от броя и единичната онлайн продажна цена на стоките включени в поръчката.


Кандидатстването се извършва: единствено онлайн, чрез регистрирания от ползвателя на www.mebelensklad.bg акаунт, посредством кликване върху бутона “Купи на изплащане ”, след което се следва предвидената процедура.


Преди да осъществи кандидатстване пред финансова институция за кредитиране, клиентът е длъжен да направи справка за наличност на желаната от него стока, на телефон 0877 600 121. Конкретните условия, за кандидатстване и отпускане на кредит се определят едностранно от финансовата институция, съобразно кредитна й политика. ВНИМАНИЕ!!! Относно кредитирането, включително, но не само: кандидатстването за отпускане на кредит, освен настоящите общи условия, се прилагат и условията за кредитиране, включително, но не само: кандидатстване за отпускане на кредит, едностранно определени от финансовите институции:


Ползвателят се уведомява по телефона от финансовата институция в случай, че се налага промяна на броя вноски, различен от желания брой посочен от ползвателя.


Продавачът не участва по какъвто и да е начин в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в предприемането на на действия по принудително изпълнение и др. Продавачът не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е търговска банка или финансова институция.


Доставката, на закупени на изплащане, чрез онлайн магазина стока/и, се извършва само след като Продавача бъде уведомен от финансовата институция, че между последната и ползвателя, на хартиен носител, е подписан договор с предмет кредитиране в пълен размер на съответната поръчка. Максималният срок за доставка е 22 (двадесет и два) работни дни за налична на склад стока и максимум 40 работни дни\освен в случаите в който не е уговорено друго/  за неналична на склад стока и започва да тече от момента, в който Продавачът получи подписан от страна на клиента договор. Доставката се изпълнява въз основа на данните (собствено име, фамилно име и ЕГН, адрес за доставка - служебен или настоящ адрес) посочени от клиента в подписания от последния Договор за кредит. Получаването на стоката/ите се извършва лично от лицето сключило договора за кредит, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност, положи подпис и собственоръчно изпише собственото си и фамилно име в талона за доставка, удостоверяващ приемо-предаването на стоката/ите или упълномощено от него лице.


17. Казаното в настоящите общи условия в раздела “Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена” се прилага изцяло и в случаите, в които договорът от разстояние има за предмет онлайн покупка на изплащане, с тази разлика, че в последния случай, потребителят задължително следва да отправи всички свои претенции за възстановяване на заплатената цена директно към кредитната институция кредитирала онлайн покупката предмет на отказа, с изключение на заплатените от потребителя авансови суми директно към Продавача , които търговецът е длъжен да възстанови на потребителя, като се възстановяват по начина по който са получени, без излишно забавяне: заплатените по банков път суми се връщат по сметката на клиента, заплатените с наложен платеж суми се връщат в брой, на следния адрес: гр. Пловдив бул.”Шести Септември ” 258, лично на Клиента (удостоверяването става по лична карта) или на изрично упълномощено за това лице, с представяне на нотариално заверено пълномощно в оригинал (удостоверяването на пълномощника става с лична карта).


VII. ДОСТАВКА 


19.1. В случай, че заявената стока е налична, същата се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок до 22 /двадесет и два/ работни дни, но не повече от 30 /тридесет/ календарни дни, освен в случаите по т. 7 от настоящите Общи условия.


19.2. Срокът по горната точка започва да тече от момента, когато стоката бъде заплатена, с изключение на случаите, когато заплащането се извършва с наложен платеж. В случай, че клиентът избере заплащане чрез наложен платеж, срокът започва да тече от момента на потвърждаване на заявката /поръчката/.


20. Доставката се извършва чрез услугите на куриер /спедиторско дружество/ и е за сметка на Клиента, освен ако не е упоменато друго в описанието на дадения продукт или под формата на текст или стикер.


21. Товаро – разтоварните работи при доставка не са отговорност или задължение на Продавача /или на куриера/, а за получателя на стоката.


22. Задължението за доставка на стоката ще се счита за изпълнено с доставянето на стоката до сградата, в която се намира адреса на доставка, посочен в заявката.


23. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида ѝ и транспорта за доставка.


24. При посочен непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявка, същата се счита за невалидна и за Продавача  не възниква задължение за нейното изпълнение.


25. В случай, че Клиентът посочи като начин на плащане – чрез превод по банкова сметка и не направи такова плащане, то за Продавача не възниква задължение за доставка на заявената стока.


26. В случай, че Клиентът не направи плащане, след като е посочил, че същото ще се извърши чрез наложен платеж, то за Продавача не възниква задължение за предаване на стоката.


VIII. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА 


27. Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи.


28. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок и това доведе до невъзможност за връчване на пратката не по вина на продавача, Продавачът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. В този случай, договорът за продажба автоматично се прекратява.


29. При доставка с „наложен платеж”, стоката се предава само след заплащане от Клиента /или друг получател/ в брой в български лева на сумата по наложения платеж посочен в товарителницата на пратката.


IX. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 


30. Всички цени на стоки в електронния магазин са в български лева, с включен ДДС и са обявени в електронния магазин. Цените са за единично количество и в цената не е включена стойността на транспортните разходи.


31.1. Цената на транспорта се заплаща от Клиента съгласно установен калкулатор, който е обявен на интернет страницата, освен ако не е уточнено друго. 


31.2. Клиентът не заплаща транспорт, когато това е упоменато в описанието на дадения продукт по формата на текст или стикер БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА*.

* Безплатната доставка не важи за артикули, които участват в други промоции или са с намалена цена. 

31.3. Уговореният транспорт за сметка на Купувача следва да се посочи в издадената сметка, фактура и други документи под следното наименование: „услуга 201”.


31.4. Плащането може да се извърши авансово чрез заплащане на цялата сума или частично, като във втория случай доплащането /останалата част от цената/ се извършва при доставка на стоката чрез наложен платеж. В случай на плащане чрез наложен платеж при доставката купувачът получава от куриера документ, в който е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена.


31.5. При направена заявка на неналична стока се заплаща аванс, в размер определен от служителите на електронния магазин. Продавачът си запазва правото да изисква заплащане на аванс и за други направени поръчки.


31.6. Заплащането на аванс се извършва само със съгласието на клиента, като при отказ от негова страна да заплати авансовата сума, Продавачът  има право да откаже да сключи договор за покупко – продажба и доставяне на поръчаното.


35.7. Клиентът се съгласява, че действието по авансовото плащане на стоката ще се счита за изрично съгласие по смисъла на чл.53 от Закона за защита на потребителите.


31.8. Независимо от избрания способ, всички плащания се извършват само в български лева.


X. ПРЕГЛЕД НА СТОКИТЕ. РЕКЛАМАЦИЯ 


32. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки, се извършват по правилата на Закона за защита на потребителите. Адрес за жалби: гр. Пловдив бул.”Шести Септември ” 258 Телефон за връзка 0877 600 121, имейл: mebelensklad@abv.bg. При получаване на стоката Клиентът е длъжен незабавно да я прегледа. Ако констатира явни недостатъци, липса на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. В този случай се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра, които се подписват от получателя на стоката и представителя на куриерското /спедиторското/ дружество. В протокола следва задължително да се опишат явните недостатъци.


33. В случай, че Клиентът не направи рекламация на момента или дори да направи такава, но не се подпише констативен протокол, същият губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липса на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.


34. Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има правото по чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите. Във всички случай на покупка на стоки се прилагат правилата на т.13 по – горе.


XI. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ


С всяка поръчка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване,Продавача сключва с Потребителя договор за покупка с нанесени данни за стоката и гаранционни срокове, както и посочени всички условия на предоставената законова/търговска гаранция. Продавачът препоръчва монтажа на закупената стока да се извършва от оторизиран фирмен сервиз или служител. При неизползване на услугата „ Монтаж“, Потребителят трябва да се запознае с инструкцията за монтаж на изделието, който да се извърши в съответствие  (последователност) с приложената към артикула монтажна схема.


При неяснота или проблем, Потребителят трябва да се свърже с Продавача  ( преди започване/ извършване на монтаж) на тел.: 0877 600 121  или на e-mail: mebelensklad@abv.bg


Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл.112 - чл.115 от ЗЗП.


Независимо от търговската гаранция, търговецът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно гаранцията по чл.112 – чл.115 и следващи от ЗЗП.ВАЖНО ЗА КЛИЕНТА


Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.


Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.


След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.


Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. (Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства.)


Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.


При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:


1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;


2. намаляване на цената.


3. друг по удобен начин


- Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.


- Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.


Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.


Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената гаранция:


- В случай на непредоставени или непопълнени гаранционни или платежни документи


- В случай на повреди причинени при транспорт на Клиентската поръчка


- Нараняване на стоката при неправилно разопаковане, чрез остри и режещи предмети, и неправилен монтаж( започнат/ извършен) от страна на потребителя


При опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизиран от Продавача сервизен( монтажен) център


- В случай на повреди/ дефекти причинени от неправилна експлоатация на артикулите (от влага, надраскване, счупване, зацапване, скъсване, изгаряне и други действия и бездействия, причинени от потребителя)


- В случай на нарушаване на физическата цялост на стоката


- В случай че при отваряне на вече доставени пакети, клиентът констатира несъответствие, за което не сигнализира, а започва/ извършва монтаж на детайла/продукта.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Чл. 112. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.


Чл. 113. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.


115. Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Предоставената за продукта законова/търговска гаранция не покрива щети, причинени от форсмажорни обстоятелства (наводнение, земетресение, пожар и други природни бедствия).


Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност.


Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на договора за продажба обекти, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта. Гаранционното обслужване се извършва само от специализиран сервиз на,Продавача 

При нужда от онлайн разрешаване на спорове натиснете тук

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ


40. Продавачът полага грижа информацията в електронния магазин да се поддържа винаги вярна и актуална, като точна информация може да се получи на телефон: 0877 600 121 


41. Всички размери обявени в електронния магазин са външни и включват най – външните габарити, включително цокли и первази. Възможни са несъответствия в нюансите на цветовете от снимковия материал на сайта на електронния магазин и действителните нюанси на цветове на продуктите.


42. Продавачът не гарантира, че достъпът до електронния магазин ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Продавача.


43. Продавачът е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. ,Продавачът гарантира неприкосновеността на информацията съдържаща лични данни, предоставяна от Клиентите. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от,Продавача за целите на изпълнение на договора за покупко - продажба и доставка на поръчани стоки.


44. Настоящите Общи условия са в сила от момента на публикуването им. ,Продавачът  си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени в сайта си www.mebelensklad.bg, заедно със съобщение за промените.


XII. БИСКВИТКИ( COOKIES) И РЕМАРКЕТИНГ


Докато разглеждате www.mebelensklad.bg ще Ви бъдат добавени рекламни бисквитки към Вашия браузър, за да можем да разберем по-добре от какво се интересувате. Ние използваме "бисквитки", за да се анализира потока на информация; да се персонализират услугите, съдържанието и рекламата; да се измери промоционалната ефективност; и да се насърчи доверието и сигурността. Някои бисквитки съдържат лични данни - например, като кликнете на "запомни ме", когато влезете в системата, бисквитка ще съхрани потребителското име. Повечето бисквитки няма да събират информация, която идентифицира потребителя, а вместо това ще събират по-обща информация, като например как потребителите стартират и използват системите, или общо местоположението на потребителя


Вие сте свободни винаги да се откажете от бисквитките, ако вашия браузър позволи това, въпреки че